Nowa firma - analiza-finansowa-przedsiebiorstwa

Analiza finansowa przedsiębiorstwa

nowa-firma.com.pl


Analiza finansowa przedsiębiorstwa jest zalecana do systematycznego prowadzenia, gdyż:

  • pozwala na standaryzację analizy (jest to istotne dla banków)

  • pozwala na określenie jednorodnych celów w spółkach rozporządzających wieloma przedsiębiorstwami

  • stwarza możliwość porównań w relacji do całej branży, zespołu przedsiębiorstw, konkurentów

  • pozwala na badanie trendów i zmian w dłuższym okresie.

Wskaźniki (indeksy) finansowe służące do analizy kondycji finansowej przedsiębiorstwa zwykle ujmuje się w zespołach o zbliżonej treści ekonomicznej, stosowanych do analizy poszczególnych sfer działalności przedsiębiorstwa. Rozróżnia się zatem indeksy:

  • płynności finansowej

  • skuteczności działania

  • układu finansowania

  • rentowności

  • rynku kapitałowego

Pomocniczość analizy tej zależy w większym stopniu od odpowiedniego doboru indeksów do analizy określonych rejonów funkcjonowania przedsiębiorstwa, a również od ich wartości informacyjnej.